Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden FitnessExperts

Artikel 1: Toepassing

• 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tenzij FitnessExperts er uitdrukkelijk van afwijkt in zijn eigen algemene voorwaarden.
• 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen de verkoper die zijn producten aanbiedt via de Internetsites van FitnessExperts (hierna de "Verkoper" genoemd), en de al dan niet professionele koper (hierna de "Koper" genoemd) die met deze Verkoper een overeenkomst sluit om via een E-shop of enig ander E-commerce product met bestellings- en betalingsfaciliteiten (hierna allemaal "E-shop" genoemd) op de Internetsites van FitnessExperts aangeboden producten aan te kopen (hierna de "Overeenkomst" genoemd).
• 1.3 Een professionele koper is iedere natuurlijke of rechtspersoon die onder een geregistreerd BTW-nummer producten verwerft uitsluitend of gedeeltelijk voor beroepsmatige doeleinden. Door het ingeven van een BTW-nummer bij zijn bestelling wordt de koper onweerlegbaar vermoed een professionele koper te zijn. Een niet-professionele koper is iedere natuurlijke of rechtspersoon die producten verwerft uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden.
• 1.4 Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn op identieke wijze van toepassing op professionele en niet-professionele kopers, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
• 1.5 Door het sluiten van de Overeenkomst aanvaardt de Koper ondubbelzinning de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Totstandkoming van de Overeenkomst

• 2.1 Indien de Koper aan FitnessExperts elektronisch een bepaald product aangeboden via de E-shop van FitnessExperts bestelt, zal FitnessExperts deze bestelling per e-mail bevestigen op het e-mailadres dat de Koper heeft opgegeven. Tegelijk met deze bevestiging verstrekt FitnessExperts informatie over de prijs van het bestelde product met inbegrip van eventuele belastingen of heffingen, de leveringskost van de producten, het totaalbedrag dat betaald zal worden door de Koper. Na het ontvangen van de betaling van de Koper door FitnessExperts worden plaats en termijn van levering door FitnessExperts bevestigd.
• 2.2 De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen van zodra de e-mail waarin de bestelling wordt bevestigd naar het door de Koper opgegeven e-mailadres is verzonden.
• 2.3 De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op de zetel van FitnessExperts.
• 2.4 FitnessExperts heeft de volledige vrijheid om een bestelling al dan niet te bevestigen. In de mate van het mogelijke zal de bevestiging ten laatste gebeuren drie (3) werkdagen na de bestelling. Indien FitnessExperts de bestelling niet bevestigt, zal FitnessExperts de reden hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail aan de Koper meedelen.
• 2.5 FitnessExperts heeft de volledige vrijheid om een Koper uit te sluiten van het gebruik van respectievelijk de E-shop van FitnessExperts en/of de Internetsites van FitnessExperts.

Artikel 3: Verzaking aan de Overeenkomst

• 3.1 De bepalingen in dit artikel zijn niet van toepassing op professionele kopers.
• 3.2 Binnen een termijn van zeven (7) werkdagen na de ontvangst van het product heeft de Koper het recht om aan de Overeenkomst te verzaken. De Koper moet FitnessExperts binnen voornoemde termijn per e-mail informeren van deze verzaking. De Koper zal binnen zeven (7) dagen nadat hij FitnessExperts heeft geïnformeerd omtrent deze verzaking het product terugzenden aan FitnessExperts.
• 3.3 De Koper heeft geen verzakingsrecht ten aanzien van de producten genoemd in artikel 80 § 4 van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (hierna de "Handelspraktijkenwet" genoemd). Deze producten zijn producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.
• 3.4 In geval van verzaking aan de Overeenkomst moet de Koper op eigen kosten en op eigen risico het geleverde product terugzenden naar FitnessExperts.
• 3.6 De producten moeten worden teruggezonden tezamen met de bijbehorende factuur en de originele leveringsbrief. Daarnaast mogen de teruggezonden producten niet zijn geopend of gebruikt.
• 3.7 FitnessExperts zal binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van het product, onderzoeken of is voldaan aan de voorwaarden, zoals opgesomd in artikel 3.6. Indien de teruggezonden producten niet voldoen aan deze voorwaarden, zal FitnessExperts de Koper hieromtrent informeren en zal FitnessExperts de teruggezonden producten niet aanvaarden. De Koper kan in een dergelijk geval niet aan de Overeenkomst verzaken.
Na het verstrijken van deze termijn van vijftien (15) dagen kan FitnessExperts de staat waarin het betreffende product is teruggezonden niet langer aan de Koper tegenwerpen.
• 3.8 Indien de Koper zijn verzakingsrecht conform de hierboven vermelde bepalingen heeft uitgeoefend, zal FitnessExperts de Koper het voor de betrokken producten aangerekende factuurbedrag, indien dit reeds door de Koper was voldaan aan FitnessExperts, terugbetalen aan de Koper. Deze terugbetaling zal gebeuren na het verstrijken van de onderzoekstermijn, genoemd in artikel 3.7, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen nadat de Koper FitnessExperts heeft meegedeeld aan de Overeenkomst te verzaken.

Artikel 4: Prijzen

• 4.1 De prijzen aangegeven op de E-shop van FitnessExperts zijn in Euro uitgedrukt, inclusief BTW. Bij aankoop van een nieuw elektr(on)isch apparaat betaalt u als consument een Recupel-bijdrage.
De Recupel-bijdrage bekostigt de recyclage van het elektr(on)ische apparaat. Meer informatie vindt u op www.recupel.be.
FitnessExperts aanvaardt uw oude elektr(on)ische toestel op voorwaarde dat u een nieuw, gelijkaardig toestel bij ons aanschaft.
• 4.2 FitnessExperts behoudt zich het recht voor om de prijzen, zoals aangegeven in zijn E-shop, te wijzigen.
• 4.3 Bij aanschaf van een product is de Koper gehouden om aan FitnessExperts de prijs te betalen zoals deze ten tijde van de bestelling in de E-shop van FitnessExperts was aangeduid. Echter, indien de prijs ondubbelzinnig een materiële vergissing betreft, is FitnessExperts niet gehouden het product tegen deze prijs te leveren aan de Koper.

Artikel 5: De Levering

• 5.1 De Koper zal in zijn bestelling de gewenste leveringsplaats aangeven. FitnessExperts bezorgt uw producten tot de eerste drempel aan de begane grond. Bij flat met een lift kunnen de producten tot aan uw voordeur worden afgeleverd. Indien er GEEN lift aanwezig is dan dient u het product aan de begane grond af te halen. Verplaatsen van uw toestel tot de tweede of de derde verdieping (indien toegankelijk) via extern liftsysteem wordt mogelijk met extra servicekosten.
• 5.2 De levering kan pas gebeuren nadat FitnessExperts de betaling van de Koper heeft ontvangen. De leveringskosten zijn voor rekening van de Verkoper, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Levering in België is gratis vanaf een aankoopwaarde van 200 Euro. Bij mindere aankoopwaarde dan 200 Euro worden 35 Euro verzendingskosten bevestigd en aangerekend.
• 5.3 Indien de Koper niet aanwezig is bij de levering, en evenmin een voorziening heeft getroffen om in zijn plaats het product in ontvangst te laten nemen, terwijl deze werd aangeboden op het door de Koper aangegeven adres en tijdens de door de Koper aangegeven periode, zal het product op een later tijdstip worden geleverd. De Koper dient de bijkomende vervoerskosten te betalen. In geval van misbruik (bijvoorbeeld wanneer de Koper een vlotte levering herhaaldelijk tegenwerkt), heeft FitnessExperts bovendien het recht om de Overeenkomst ongedaan te maken. Hij zal de Koper daarvan per e-mail op de hoogte brengen. De Koper kan in dat geval bovendien gehouden worden tot vergoeding van de eventueel door hem veroorzaakte schade.
•5.4 Producten zullen worden geleverd door de vervoerder aangeduid door FitnessExperts tenzij Koper en Verkoper dit anders overeenkomen.
• 5.5 In beginsel zal de levering pas plaatsvinden wanneer alle bestelde producten bij FitnessExperts in voorraad zijn. Niettemin spant FitnessExperts zich in om de producten te leveren op de plaats en binnen de termijn welke is aangegeven in de bestelling, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de bestelling van het product en/of de dienst, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
• 5.6 FitnessExperts zal de Koper informeren omtrent enige vertraging van de levering welke onafhankelijk is van de wil van FitnessExperts.
• 5.7 Indien de vertraging van de levering de periode van dertig (30) dagen overschrijdt, kan de Koper de Overeenkomst ongedaan maken. In een dergelijk geval dient noch de Koper, noch FitnessExperts de andere partij te vergoeden.
De Koper dient FitnessExperts per e-mail op de hoogte te brengen van de ontbinding van de Overeenkomst. Na ontvangst van de e-mail, zal FitnessExperts het door de Koper reeds betaalde factuurbedrag aan de Koper terugbetalen.

Artikel 6: Ontvangstplicht en Klachttermijn

• 6.1 De Koper is verplicht om de producten in ontvangst te nemen, te onderzoeken en vast te stellen of ze al dan niet conform zijn met de bestelling die verricht werd.
• 6.2 De professionele Koper heeft tot vijftien (15) dagen na de levering van het betreffende product de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij FitnessExperts in verband met het geleverde product.
• 6.3 De niet-professionele Koper heeft tot dertig (30) dagen na het verstrijken van de periode van zeven (7) werkdagen, zoals bepaald in artikel 3.2, de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij FitnessExperts in verband met het geleverde product.
• 6.4 Na het verstrijken van de termijn, zoals bepaald in artikelen 6.2 en 6.3, wordt het product geacht definitief te zijn aanvaard door de Koper als conform en worden zichtbare gebreken onweerlegbaar vermoed onbestaand te zijn.
• 6.5 Eventuele klachten kunnen uitsluitend worden gericht aan het adres van FitnessExperts en dienen vergezeld te gaan van het product, een kopie van de originele leveringsbrief en de factuur.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van FitnessExperts

• 7.1 Zelfs indien de Koper een klacht heeft ingediend binnen de termijnen genoemd in artikelen 3.2 en 3.3, blijft de aansprakelijkheid van FitnessExperts ten opzichte van de gebrekkigheid van een product welke door FitnessExperts is geleverd, beperkt tot de vervanging door een gelijkaardig product of de terugbetaling van de aankoopprijs.
• 7.2 In geen geval is FitnessExperts aansprakelijk voor de onrechtstreekse gevolgen van de onbeschikbaarheid van een product als gevolg van de gebrekkigheid van dit product.
° 7.3 Betreft het Bluetooth ® woordmerk en logo's: Dit zijn geregistreerde merknamen en
eigendom van Bluetooth SIG Inc. Niet alle Bluetooth-functies worden ondersteund door alle compatibele Bluetooth-apparaten. DKN is niet verantwoordelijk voor het gebruik, noch de goede werking van Bluetooth-accessoires.

Artikel 8: Terugbetaling

• 8.1 Teneinde een terugbetaling van de aankoopprijs overeenkomstig artikelen 6 en 7 mogelijk te maken, dient de Koper het product terug te zenden aan FitnessExperts.
• 8.2 Indien de klacht gegrond wordt bevonden door FitnessExperts, is FitnessExperts gehouden alle verzendingskosten te betalen.
• 8.3 Indien de klacht ongegrond wordt bevonden, zal FitnessExperts het product terugzenden aan de Koper. Alle verzendingskosten zullen in dat geval voor rekening van de Koper zijn. FitnessExperts zal de reden van de ongegrondheid van de klacht aan de Koper meedelen.

Artikel 9: Betaling

• 9.1 Betalingen kunnen op 5 manieren gebeuren : Met overschrijving via de bank, via Visa- of Mastercard, via Paypal, via rembours (bij levering) of via FitnessExperts-cadeaucheques. Het is FitnessExperts die beslist welke betalingsmogelijkheden hij aanbiedt aan de Koper.
• 9.2 Bij betaling middels een overschrijving, betaalkaart of paypal is de Koper gehouden om tot betaling over te gaan uiterlijk op de achtste (8e) werkdag na de bestelling. Bij rembours en cadeaucheques geldt contante betaling.
• 9.3 Indien de betreffende bank of kredietinstelling de betaling weigert, kan FitnessExperts de Overeenkomst als onbestaand beschouwen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid & garantie van FitnessExperts

• 10.1 FitnessExperts kan als uitbater van het E-commerce platform dat toegang geeft tot de E-shop van FitnessExperts niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gebrekkigheid aan de producten welke door FitnessExperts aan de Koper worden geleverd.

• 10.2 FitnessExperts kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de E-shop van FitnessExperts en voor de informatie die zich op de E-shop van FitnessExperts bevindt.
° 10.3 De garantie van 2 jaar is enkel van toepassing indien van 'normaal' gebruik kan gesproken worden. Deze garantie geldt voor alle werkuren en alle niet-slijtbare onderdelen. Eventuele voorrijkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 11: Geschillenbeslechting

• Indien de Koper en FitnessExperts een geschil hebben met betrekking tot de inhoud van de E-shop van FitnessExperts of in verband met een bestelling, zullen zij in de eerste plaats proberen om zelf tot een oplossing te komen. Zoniet volgt een gerechtelijke procedure.

Artikel 12: Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten

• De Koper is gehouden om alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, zoals onder andere het merkenrecht, welke rusten op de producten die aan de Koper geleverd worden, te respecteren.

Artikel 13: Overdracht

• 13.1 FitnessExperts mag al zijn rechten en plichten ten aanzien van de Koper overdragen aan een derde, op voorwaarde dat hij de Koper hiervan op voorhand informeert.
• 13.2 De Koper kan in geen geval zijn rechten en plichten voortvloeiend uit de Overeenkomst met FitnessExperts overdragen aan een derde zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van FitnessExperts.

Artikel 14: Verklaring van Afstand

• Het verzuim van één der partijen om één der bepalingen van de Overeenkomst na te leven, brengt niet met zich mee dat voor de toekomst afstand kan worden gedaan van de naleving van deze bepaling. Evenmin kan de wederpartij afstand doen van het recht om naleving van elke bepaling van de Overeenkomst af te dwingen.

Artikel 15: Gehele Overeenkomst

• De Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het voorwerp van de Overeenkomst en vervangt alle voorgaande overeenkomsten en afspraken tussen partijen. De Overeenkomst kan alleen gewijzigd worden nadat beide partijen hierin hebben toegestemd en rechtmatige vertegenwoordigers van de partijen de wijziging schriftelijk hebben vastgelegd en ondertekend.

Artikel 16: Onsplitsbaarheid

• Indien een bepaling van de Overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

Artikel 17: Overmacht

• 17.1 In geval van een door de rechtspraak gebruikelijk als geval van overmacht erkend voorval, zal geen der beide partijen aansprakelijk zijn voor de niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering van de verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst.
• 17.2 In geval van overmacht heeft FitnessExperts het recht om, naar eigen inzicht, de uitvoering van de bestelling van de Koper op te schorten, dan wel de Overeenkomst met de Koper te ontbinden. FitnessExperts dient dit voorafgaand aan de Koper mee te delen. Een eventuele betaling van de Koper aan FitnessExperts zal door FitnessExperts aan de Koper worden terugbetaald

Artikel 18: Persoonlijke Gegevens

• FitnessExperts handelt volledig in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de "Wet" genoemd). De Wet is enkel van toepassing wanneer de Koper een natuurlijk persoon is. De Koper heeft te allen tijde het recht om zijn gegevens in te zien. Daarnaast kan de Koper altijd bezwaar aantekenen tegen de gegevensverwerking door FitnessExperts, tenzij de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of wanneer dit wettelijk verplicht is. De Koper heeft het recht om onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen op eenvoudig schriftelijk verzoek.

Artikel 19: Eigendomsvoorbehoud

• De eigendom van de geleverde producten gaat pas over op de Koper, nadat de verkoopprijs definitief en volledig is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat het product en aan de Koper wordt geleverd.

Artikel 20: Toepasselijk Recht en Bevoegdheid

• De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht en elke betwisting nopens de geldigheid en de uitvoering van de Overeenkomst zal behandeld worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar FitnessExperts zijn zetel heeft.

 

 
Top
X

Inschrijven voor de nieuwsbrief

OK